โครงการสอน

โครงการสอน (Course Syllabus)

วิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร                                                                                           จำนวน 3 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1.  คำอธิบายรายวิชา

                พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี  สภาพภูมิศาสตร์  สังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองท้องถิ่น  ชีวประวัติ บุคคลสำคัญในท้องถิ่น  ศิลปกรรม  หัตถกรรม  ประเพณี  พิธีกรรม  ภาษา  การละเล่น วรรณกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และชุมชนในบริเวณแอ่งสกลนคร

                การผสมผสานการอนุรักษ์  ส่งเสริม  การปรับตัว ของชุมชน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ของชุมชนในท่ามกลางการพัฒนาของกระแสโลกาภิวัตน์  เพื่อให้ตระหนักและเห็นคุณค่าในอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (การศึกษามุ่งเน้นการค้นคว้าการศึกษาชุมชนท้องถิ่นด้วยวิธีการศึกษาตามแนวทางมานุษยวิทยาสังคมวิทยา และการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เป็นสำคัญ  และให้มีการนำเสนอผลงานการแสดงเชิงประจักษ์)

2.  วัตถุประสงค์การศึกษา

                1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม                และการปรับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาแอ่งสกลนคร

                2.  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมท้องถิ่น หัตถกรรม  ศาสนา ความเชื่อ ประเพณี ภาษา วรรณกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ของแอ่งสกลนคร รวมทั้งการมีความรักความผูกพัน    กับท้องถิ่น

                3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา  ปรับประยุกต์ ผสมผสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาท้องถิ่นในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุกต์โลกาภิวัตน์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

3.  กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่

เนื้อหาการสอน

อาจารย์ผู้สอน

1

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน/พบ อ.ที่ปรึกษา

อ.วิชาญ

2

แนะแนวกิจกรรมการเรียนการสอนทัศนะบางประการเกี่ยวกับวัฒนธรรม

อ.วิชาญ

3

ภูมิศาสตร์ ชาติพันธุ์ ในแอ่งสกลนคร

อ.สพสันติ์

4

ประวัติศาสตร์การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม

อ.ปรีชา อ.วิชาญ

5

ศิลปกรรมโบราณคดี ความเชื่อ ศาสนา

อ.นพดล

6

ภาษาและวรรณกรรม

อ.ดนัย

7

คุณค่าและความหมายของภูมิปัญญา/นักศึกษาแบ่งกลุ่ม

วิทยากร

8

ภูมิปัญญาด้านอาหารการกิน/นักศึกษาส่งรายชื่อ

ผศ.ดร.ชไมพร

9

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์/นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา/แนะแนวกิจกรรมการศึกษาชุมชน

อ.เกษวดี อ.นำพร

10

การเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน/นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา/การตั้งวัตถุประสงค์/การตั้งคำถาม

ผศ.ฐิติรัตน์ ผศ.ยุพิน

11

การปรับประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิทยากร/อ.ปทุมทิพย์

12

กิจกรรมการศึกษาชุมชน

รายวิชา

13

กิจกรรมการศึกษาชุมชน

รายวิชา

14

กิจกรรมการศึกษาชุมชน

รายวิชา

15

ทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอน

รายวิชา

16

นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์/สอบปลายภาค

รายวิชา

 3. การวัดผลประเมินผล

                1.  คะแนนเก็บกลางภาค  60  คะแนน แบ่งเป็น

                                -  เข้าชั้นเรียน  10  คะแนน

                                -  รายงาน  20  คะแนน

                                -  การนำเสนอเชิงประจักษ์ 30  คะแนน

                2.  คะแนนสอบปลายภาค  40  คะแนน

                -  อัตนัย  40 คะแนน

 

 4.   เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

                80 - 100     = A                                       75 - 79     = B+

                70 - 74        = B                                       65 - 69     = C+

                60 - 64        = C                                       55 59    = D+

                50 – 54       = D                                       0 – 49      = F                      

5.   แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล

                5.1   สำนักวิทยบริการ

                5.2   ห้องสมุดสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (อาคาร 1 ชั้น 2)

                5.3   ห้องสมุดเตียง ศิริขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 2)

                5.4    อินเตอร์เน็ต

 

6.   เอกสารสำหรับศึกษาประกอบการเรียนการสอน

                ฉัตรทิพย์  นาถสุภา. เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, 2550.

                ปทุมทิพย์  ม่านโคกสูง. กลุ่มชาติพันธุ์ในสกลนคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2547.

                ปรีชา  ธรรมวินทร. ขบวนการเสรีไทยสกลนคร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2547.

                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร. สกลนคร :

สมศักดิ์การพิมพ์, 2550.

                เสรี  พงศ์พิศ. ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2536.

                สุรัตน์  วรางรัตน์. ระบบข้อมูลวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : สกลนครการพิมพ์, 2540.

                ศรีศักร  วัลลิโภดม. แอ่งอารยธรรมอีสาน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2538.

                ----------------------. วัฒนธรรมปลาแดก. สกลนคร : อร่ามการพิมพ์, 2541.

                อมรา  พงศาพิชญ์. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.

                อานันท์  กาญจนพันธุ์. ทฤษฎีและวิธีวิทยาของการวิจัยวัฒนธรรม : การทะลุกรอบและกับดัก

ของความคิดแบบคู่ตรงกันข้าม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2549.

               

อ.วิชาญ  ฤทธิธรรม โทร.  08 4428 9579  นายศรีสุข  ผาอินทร์(พี่ทิก) โทร.  08 5759 2548

ที่ตั้ง  ห้อง  1111  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ (หลังใหม่)  สำนักงาน  โทรศัพท์ / โทรสาร  042 970 239 

ภายใน 405     มือถือ  08 1964 1088     เว็ปไซต์ http://cultural.snbs.snru.ac.th


วันที่ : 3 มิ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3049


เว็บไซต์รายวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร